close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

Zasady rekrutacji

Zespół Szkół nr 1 w Wałczu

Zasady rekrutacji

UWAGA: Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie. System dostępny na stronie: http://nabor.pcss.pl/walcz

Na rok szk. 2018/19 planujemy nabór do czterech klas, w tym do jednej klasy sportowej w ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie sportowej kajakarstwo i wioślarstwo kobiet

           

Klasa A - planowane rozszerzenie: j. polski i historia

Klasa B - planowane rozszerzenie: matematyka, fizyka

Klasa C - planowane rozszerzenie: biologia i chemia

Klasa S - klasa mistrzostwa sportowego

 

Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.              

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w klasie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

 

Kandydat do szkoły może uzyskać maksymalnie 200 punktów:

100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 0,2 pkt. za każdy procent uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: 

 

 • j. polskiego,
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

 

72 punkty za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum (brane są pod uwagę oceny z  4 przedmiotów język polski, matematyka, biologia, historia) – według zasady:

 

 • celujący............ 18 punktów
 • bardzo dobry..... 17 punktów
 • dobry................ 14 punktów
 • dostateczny........ 8 punktów
 • dopuszczający....... 2 punkty

 

Do 28 punktów za szczególne osiągnięcia ucznia:

 

 • Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem ("pasek") - 7 punktów.
 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)     Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów.

b)     Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów.

c)     Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b)     dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c)     dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d)     tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

e)     tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 • Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)     międzynarodowym – 4 punkty,

b)     krajowym – 3 punkty,

c)     wojewódzkim – 2 punkty,

d)     powiatowym – 1 punkt.

 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

 

Uwaga: Punkty są sumowane do liczby maksymalnej 28. Osiągnięcia te muszą być udokumentowane stosownym  wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Języki obce realizowane są w systemie międzyoddziałowym (zróżnicowanym pod względem stopnia zaawansowania). Kandydaci do Szkoły w podaniach deklarują wybór dwóch języków - jeden jest kontynuacją z gimnazjum poziom III.1 (angielski, niemiecki) drugi wybierają spośród języka angielskiego i niemieckiego.

Istnieje możliwość przygotowania się do certyfikatu z języka angielskiego i niemieckiego.

Można wybrać naukę języka łacińskiego jako przedmiotu dodatkowego. 

 

Kandydaci do Szkoły Mistrzostwa Sportowego przyjmowani są na warunkach ogólnych określonych
powyżej oraz  powinni posiadać:

 • bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • zaliczenie prób sprawności fizycznej, ustalonych przez szkolną komisję sportową ds. naboru powołaną przez dyrektora szkoły zatwierdzonych przez polskie związki sportowe współpracujące
  ze szkołą;
 • pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)

Przy przyjmowaniu kandydatów do szkoły  mistrzostwa sportowego uwzględnia się opinię trenera
lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe i opinię lekarza wydającego zaświadczenie o przydatności do uprawiania sportu.

 

TERMINY  SKŁADANIA PODAŃ

 

Kandydaci do szkoły składają wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty tj. od 9 maja 2018r. do 19 czerwca 2018r. do godziny 15.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach  egzaminu gimnazjalnego   do 26 czerwca 2018r. do godz. 15.00
 • trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • karta zdrowia

 

Po przeprowadzeniu rekrutacji w dniu 6 lipca 2018r. do godz.12.00 zostaną ogłoszone wyniki postępowania kwalifikacyjnego przez wywieszenie w szkole list:

 • kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły
 • kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły

 

Kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w naszej szkole do 10 lipca 2018r. (złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego) w sekretariacie szkoły.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły  dnia 11 lipca 2018r. do godz. 12.00.

 

UWAGA: Rekrutacja odbywać się będzie elektronicznie. System dostępny na stronie: http://nabor.pcss.pl/walcz

 

PRZEBIEG KSZTAŁCENIA W LICEUM

 

 • kandydaci wybierają klasę zgodnie z własnymi zainteresowaniami (klasy z nachyleniem)
 • w pierwszym roku nauki realizujemy podstawę programową przedmiotów takich jak: biologia, historia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, wos.
 • w dwóch ostatnich latach kształcenia uczniowie wybierają od dwóch do czterech przedmiotów rozszerzonych spośród: j. polskiego, j. obcego, biologii, historii, chemii, geografii, fizyki, matematyki, informatyki, wos, które realizowane będą w grupach międzyklasowych o zwiększonej ilości godzin, co umożliwia bardzo dobre przygotowanie do zdawania egzaminu maturalnego.
 • zapewniamy tym samym profilowanie pod kątem wyboru przedmiotów na egzamin maturalny oraz zgodnie z kierunkiem dalszego kształcenia (studia wyższe).

 

wstecz